<i> Không học vì điểm số </i> <i> Không cạnh tranh để có kết quả </i> </font>
<i> Không học vì điểm số </i> <i> Không cạnh tranh để có kết quả </i> </font>

Không học vì điểm số Không cạnh tranh để có kết quả


H
nh phúc và hnh phúc ca giáo viên, chúng tôi đã c gng hết sc. Chúng tôi tin rng s tôn trng, tiền lương, phúc li, niềm tin và khuyến khích đưc cm nhn bi mi nhân viên làm vic ti SOP.

Đây là mt nơi tràn đy tình yêu. Chúng tôi tin rng đim khi đu là khác nhau. Các sinh viên trong trung tâm giáo dc, ging như mt cái cây đưc trng bên sui, và nhng chiếc lá không b khô.Stacks Image 650

Stacks Image 734

Stacks Image 738

Nhi
m v ca chúng tôi là to ra mt h thng cho phép sinh viên hc tp vui v. Trong ba năm qua, h thng này đã giúp nhiều sinh viên nhn ra t "tiếng Anh" và nhn ra chính h.

Trong h
thng SOP này, ging như mt bánh xe quay, tc đ ca nó không nhanh, nhưng khi các sinh viên sn sàng bưc vào h thng, h s đi theo dòng chy.

Thành tích không ph
i là trng tâm ca chúng tôi. Chúng tôi háo hc hơn khi thy các sinh viên m rng t do, gii quyết vn đề, hòa đng vi nhng ngưi khác và nâng cao tm nhìn quc tế.
Stacks Image 395

T
t c các lõi ging viên ca chúng tôi đều có trình đ TESOL và có hơn năm năm kinh nghim ging dy sáng to đ đáp ng và th hin kh năng ca chúng tôi đ đưa sinh viên về phía trưc.

T
i thi đim này, chúng tôi đi ra ngoài, s dng niềm vui đ hc hi vi các sinh viên, s dng kinh nghim đ điều chnh tc đ hc tp và s dng hưng dn chuyên nghip đt qua. Đây là con đưng dn đến s thnh vưng và SOP.
Stacks Image 635

Đầu tiên, SOP đã mở "khóa đào tạo pháp y TESOL" tại Cebu, hỗ trợ giáo viên từ tất cả các quốc gia tham gia giảng dạy tiếng Anh nhưng không có giấy phép TESOL. Họ đến Cebu để học và lấy giấy phép TESOL quốc tế.

Học sinh nhìn nhận bản thân một cách tích cực, khám phá tiềm năng của mình trong một chương trình giảng dạy có hệ thống, thay đổi tốc độ và tốc độ bất cứ lúc nào và tiến về phía trước với niềm vui.
Stacks Image 657

Min là "thái đ hc tp" là chính xác, ch s hnh phúc ca sinh viên trong khóa hc cp phép cao hơn khong 2,38 ln so vi kỳ thi chính thc.

Min là tâm lý "tích cc và tích cc", t l thành công ca hc sinh nhn ra tiếng Anh là hơn 95%.

Chng nào quyết đnh "dũng cm tr về s 0", kh năng hc sinh phát huy tiềm năng ca bn thân có th tăng hơn 90%.


Stacks Image 642

SOP cung cấp chương trình 100% Cambridge cho phép sinh viên phát triển trung bình về kỹ năng nghe, nói, đọc và viết và hiểu rằng ứng dụng này quan trọng và thú vị hơn là chết.

Trong khóa học này, do khó khăn trong việc cung cấp, các sinh viên được tiếp thu theo rất nhiều cách thú vị và tự nhiên đi vào cốt lõi của ứng dụng.

Không ngừng điều chỉnh nhịp độ và nhịp điệu học tập, cảm giác hoàn thành không còn đi đến kết quả, mà đi đến hạnh phúc.
Stacks Image 664
00:00  /  00:00
00:00  /  00:00
00:00  /  00:00
00:00  /  00:00
00:00  /  00:00
00:00  /  00:00
Stacks Image 703
Stacks Image 999

Có cc kỳ quan trng đi vi hc sinh và giáo viên ca chúng tôi đ tham d các lp hc trong mt môi trưng an toàn?

Trong nh
ng năm gn đây, đã có quá nhiều vn đề về formaldehyd gây ra bi vic trang trí trong văn phòng, lp hc và nhà , dn đến ngưi hin đi phi đi mt vi tình trng gây ung thư cao.

Trư
ng ngoi ng ca chúng tôi cam kết cung cp cho sinh viên và giáo viên mt môi trưng thân thin, không có ri ro. Do đó, mt thiết b mnh m đ loi b formaldehyd, kh trùng và PM2.5 đưc thêm vào trưng ngôn ng, đ mi hc sinh và giáo viên đến đây có th yên tâm.

Chúng tôi cung cp mt môi trưng lp hc cht lưng cho phép sinh viên tham gia khóa hc mt cách d dàng và t do.

Chúng tôi c
n thn la chn các thiết b phù hp cho hc sinh. Ghế đưc s dng là ghế "LIFETIME" tin dng và cao cp.

Không gi
ng như các trưng ngôn ng khác, chúng tôi cung cp các bng vi tông màu tùy chnh và thoi mái. Làm cho các sinh viên có nhiều máy tính đ bàn hơn đ s dng trong lp.

Chúng tôi cung c
p mt bng trng kết cu dày, mt đ cao, d dàng cho giáo viên ging dy và minh ha rõ ràng và áp dng.

Chúng tôi cung c
p cng USB hai ch ngi tiêu chun cao và cm đin quc tế, đ sinh viên không phi lo lng.

Stacks Image 688

The
Nursery Room

The best time to start learning English is at a very young age. Many schools promise good education but parents worry not only about the quality of education their kids can get but also with the kind of environment their kids are studying in.

SOP provides quality education and a clean and friendly learning environment for all very young learners that parents can be assured of - kids happily learning in the cleanest and safest environment they can be in.

Stacks Image 1012

Ngoài vic cung cp mt môi trưng lp hc cht lưng, chúng tôi hiu s giúp đ ca các thiết b phn cng.

M
i chi tiết đưc lng vào nhau đ xác đnh s phát trin ca kết qu hc tp ca hc sinh.

Đây là s mnh và ưc mơ ca chúng tôi, và nó cũng là bưc đt phá mà mi ph huynh và hc sinh đều hy vng đưc thy.

V
i tinh thn lc quan tích cc, hãy t b cách chúng ta tng hc tiếng Anh và nhp li h thng không đnh hưng đim s ca chúng tôi.
Stacks Image 729
Stacks Image 681
Stacks Image 679
Stacks Image 691

Chúng tôi coi tr
ng hơn bt kỳ ai khác, cho dù các sinh viên trong trng thái an toàn khi ging dy.

Bút b
ng trng đưc giáo viên s dng trong quá trình ging dy, nếu s dng bút bng trng xu, mùi phát ra t giáo viên s gây d ng, chóng mt và khó chu trong lp.

Do đó, b
ng trng chúng tôi s dng là không mùi và t nhiên, và chi phí cao gp 2 ~ 3 ln so vi bút bng trng nói chung. Làm cho hc sinh và ph huynh cm thy thoi mái hơn.
Stacks Image 708
Stacks Image 711

Chúng tôi cung c
p các nhà v sinh đưc xếp hng sao tiên tiến nht trong toàn b khách sn (mt bên là hưng bin và mt bên là cnh núi non), đ hc sinh có th hc hi mi ngày trong trung tâm giáo dc, đy đ tin nghi và hnh phúc.