<br>     </br>
<br>     </br>
Trong trung tâm giáo d
c, tiếng Anh đt phá là không th tránh khi. Tuy nhiên, chúng tôi chú ý nhiều hơn đến kh năng ca sinh viên trong vic gii quyết các vn đề trong cuc sng, qun lý thi gian t hc, tương tác vi mi ngưi, hiu biết ln nhau về tâm lý t giúp đ, sc mnh ca s t khng đnh và nhng thay đi trong tình hình quc tế.

Chúng tôi mu
n cha m làm vic vi chúng tôi đ dy các giá tr đúng đn cho thi đi tiếp theo, làm cho công vic giáo dc này có ý nghĩa hơn.
Stacks Image 293

Quá trình tăng trư
ng ca tr em đi kèm là khonh khc quý giá nht.

T
i thi đim này, nhng gì tr cm thy là mt s h tr và đng hành chân thành. S kết ni gia trái tim và trái tim, hnh phúc thc s đang nóng lên mi ngày trong quá trình này.

Tr
em khám phá vi s tò mò, và s khích l ca cha m khiến tr em can đm đi mt vi s gia tăng trong tương lai.

i cùng nhau, khóc cùng nhau, đi mt vi nhau, con💪
Stacks Image 300

Không th
ging như sc mnh bùng n mà chúng ta to ra khi chúng ta đt con cái vào mt môi trưng phù hp.

Trong ba năm qua, hàng trăm sinh viên đã tr
i nghim s t tin, kh năng gii quyết vn đề và kh năng suy nghĩ t phát. Kết qu là, đã có mt bưc đt phá trung bình là 354 đim trong bn tun ca giy phép.

Điều gì truyền cm hng cho thế gii ni tâm ca tr em?

"yêu"
Stacks Image 308
Stacks Image 312