<i> Tiện nghi là tiêu chuẩn </i> <i> Bảo mật là bắt buộc </i> </font>
<i> Tiện nghi là tiêu chuẩn </i> <i> Bảo mật là bắt buộc </i> </font>

Tiện nghi là tiêu chuẩn Bảo mật là bắt buộc

Chúng tôi cam kết nhu cu ca sinh viên cho các khoa, ch , thc phm, an toàn và chc năng sinh hot ca trưng. Sau nhiều năm lp kế hoch, sa đi và ci tiến, chúng tôi có th cung cp thêm!

Đa dng hơn đ giúp sinh viên trong nhng ngày đào to Cebu, rút ngn thi gian thích ng và h tr trong lĩnh vc t đt phá càng sm càng tt.
Stacks Image 644
Cht lưng ca mc đ ch khách sn bn sao cho phép mi hc sinh và ph huynh đưc hưng cht lưng dch v và ch tt nht trong quá trình hc tp.

B
o hành khách sn 24 gi không ch giúp sinh viên an toàn mà còn giúp ph huynh Trung Quc và Đài Loan yên tâm.

Qu
y dch v khách hàng 24 gi, tư vn liên quan đến ch , bn luôn có th tìm ngưi đ hi.
Stacks Image 395
Stacks Image 1356

Stacks Image 1605
Stacks Image 1364

Stacks Image 1370
Stacks Image 1373

Stacks Image 1379
Stacks Image 1382

Stacks Image 1388
Stacks Image 1391
00:00  /  00:00
00:00  /  00:00
Không cn phi chu đng các máy bay chiến đu tiêu th năng lưng và n ào, chúng tôi cung cp điều hòa không khí phân chia tn s biến đi mi ca Daikin R32.

Do công ngh chuyn đi tn s, các sinh viên có th tiết kim hơn 30% hóa đơn tiền đin trong trưng.
Stacks Image 294
00:00  /  00:00
Có th gì bn mun đóng băng nhưng không có t đông đ làm đá? Trong phòng chúng tôi chun b cho các sinh viên, có mt t lnh thân thin vi lp đông lnh phía trên và đáy lnh. Nếu bn mua mt cây kem ngon trong siêu th, bn không phi lo lng về vic không có nơi nào đ làm đá.
Stacks Image 305
Stacks Image 300
Chúng tôi cung cp các thiết b phòng tm tiêu chun ni tiếng ca M đ cho phép sinh viên thưng thc các nhà v sinh ging như nhà. Cũng không còn chu đng nhng rc ri ca nhà v sinh ký túc xá chung. Chúng tôi cung cp dch v bo trì và sa cha 24/7.
Stacks Image 328
Stacks Image 322

Dòng nư
c lnh và nóng ln cho phép hc sinh đưc m áp và đưc yêu thương khi đi du hc trong khi s dng vòi.

Tháp nư
c ca khách sn có nhân viên bo trì và bo dưng đc bit đ dn dp thưng xuyên, đ sinh viên có th cm thy yên tâm hơn khi git giũ.
Stacks Image 313

c nóng đưc cung cp 24 gi mi ngày đ mang li cho sinh viên cm giác như nhà. Thư giãn trong phòng tm và cho bn thân mt khong thi gian bình tĩnh, vô tn và đm chìm.
Stacks Image 331

B
n không phi tr tiền đ mua hoc thuê máy sy tóc. Sinh viên có th có máy sy tóc riêng trong phòng riêng. Th tích không khí ca máy sy tóc cũng rt ln, và nhng hc sinh có mái tóc dài có th d dàng t t chc.
Stacks Image 339

Không c
n phi mang theo b chuyn đi, bi vì khách sn cung cp phích cm quc tế ca Panasonic và châu Âu.

Công t
c ngun sáng ba trong mt trong phòng cung cp cho sinh viên các tùy chn tiết kim năng lưng.

Đối vi các cuc gi đin thoi quc tế trên bàn, ch cn bm 0 đ tham kho ý kiến vi nhân viên khách sn.

D
ch v phòng có sn 24 gi mt ngày.

Hút thu
c là hoàn toàn b cm trong khách sn.

Stacks Image 347
Stacks Image 362
Stacks Image 364

S
an toàn và an tâm ca mi cư dân đưc mi hc sinh và ph huynh đánh giá cao. Khách sn có nhân viên bo trì và nhân viên dch v khách hàng ngoài 24 gi. Có hai điều rt quan trng trong phòng, đó là h thng phát hin khói và tưi nưc t đng.

Khách s
n đang cung cp cho sinh viên và ph huynh mt cách thân mt vi thế gii nh DIY ca riêng h, vi các thiết b cơ bn ca bếp đin, ni phng và máy hút mùi. Hãy đ nhng sinh viên mun t nu ăn đ th hin k năng nu ăn ca h.

B
n mun ung cà phê hoc trà? Cn nưc nóng?

Khách s
n cung cp nưc nóng nhanh chóng và thun tin cho tt c sinh viên s dng.
Stacks Image 383

Rèm c
a 100% giúp sinh viên không b nhiu bi ánh sáng ngoài tri trong gi ngh trong phòng.

Rèm c
a cht lưng cao cht lưng cao đưc s dng đ làm cho căn phòng đy hương v cht lưng cao.

Nh
hiu ng đ bóng 100%, gánh nng về phí đin cũng tr nên d dàng hơn đi vi các sinh viên.
Stacks Image 629

Chúng tôi cam kết cung c
p cho sinh viên hc tp trong mt môi trưng không phi lo lng.

Trong th
i gian nghiên cu, dch v git là đưc xếp hng sao ca chúng tôi cho phép sinh viên d dàng nhp túi.

Không còn lo l
ng về vic git giũ, bn có th tp trung vào vic hc.
Stacks Image 1097

Trung tâm giáo d
c nm mt v trí tuyt vi, bt k là ngày hay đêm, và bn có th thc hin mt chuyến đi đến nhng ngn núi bên dưi.

B
n cũng có th thy máy bay ct cánh và h cánh, cm nhn s thnh vưng và sc sng ca đim du lch Cebu.

N
m trung tâm ca các trung tâm đa cht và giao thông ca thành ph, bn có th đi b đến các trung tâm mua sm ln.
Stacks Image 621

Môi trư
ng chúng tôi chun b cho các sinh viên đưc la chn cn thn. B bơi na kín này nghĩ rng khách hàng có th s cháy nng và sm da khi bơi, vì vy thiết kế đưc đóng kín.

Nh
ng chiếc ghế dài bên cnh cho phép hc sinh tn hưng tâm trng vui v khi chơi bãi bin.

Độ sâu và thiết kế đáy ca b bơi cũng rt đc bit. Cho dù bn đang bơi hay không bơi, bn có th tn hưng các tin nghi mt cách an toàn và an toàn.
Stacks Image 404

Chúng tôi chú ý đến vi
c các sinh viên có không gian đ kéo dài và tp th dc trong khi hc ngôn ng.

Trong các thiết b
tiên tiến đưc cung cp bi không gian th dc riêng này, sinh viên s có th kéo dài và tp th dc đ có đưc mt cơ th khe mnh.
Stacks Image 637

S thay đi trong các ba ăn luôn là yêu cu ca chúng tôi và chúng tôi hy vng s cung cp cho sinh viên Cebu, ging như đt nưc ca h.

Chúng tôi cung c
p các ba ăn phù hp đ hc sinh đưc chăm sóc tt trong quá trình hc.

Stacks Image 1824

00:00  /  00:00

👍SOP "nưc" đưc tr vi chi phí gp hai đến ba ln, đơn gin vì chúng tôi quan tâm đến sc khe ca bn.

S
sch s ca ngun nưc luôn quyết đnh đến sc khe ca mi ngưi. Bi vì chúng tôi đã làm vic Cebu trong nhiều năm, chúng tôi hiu mi quan tâm ca ph huynh và hc sinh. Do đó, chúng tôi hp tác vi nhà cung cp nưc ung tt nht Cebu, và cũng là bn bè ca chúng tôi trong nhiều năm. Hãy đ mi hc sinh đến trung tâm giáo dc hoàn toàn yên tâm.
00:00  /  00:00